Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1 Improvisatietheater.com, hierna te noemen “de Ondernemer”: de natuurlijke of rechtspersoon die de diensten aanbiedt op de website Improvisatietheater.com. 1.2 Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met de Ondernemer. 1.3 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Ondernemer en op elke overeenkomst tussen de Ondernemer en de Klant.

2.2 Voordat een overeenkomst wordt gesloten, krijgt de Klant de gelegenheid om deze Algemene Voorwaarden te lezen. Door gebruik te maken van de diensten van de Ondernemer, accepteert de Klant deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3: Aanbod en overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen op Improvisatietheater.com zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.2 De overeenkomst tussen de Ondernemer en de Klant komt tot stand op het moment dat de Klant een bestelling plaatst of zich inschrijft voor een cursus, workshop of evenement.

Artikel 4: Prijzen en betaling

4.1 De vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

4.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Bij te late betaling is de Klant van rechtswege in verzuim.

Artikel 5: Annulering en wijzigingen

5.1 Annulering van een cursus, workshop of evenement door de Klant dient schriftelijk te geschieden. Bij annulering tot vier weken voor aanvang wordt 50% van het inschrijfgeld in rekening gebracht. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang is het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

5.2 De Ondernemer behoudt zich het recht voor om een cursus, workshop of evenement te annuleren, wijzigen of uit te stellen. In dat geval heeft de Klant recht op volledige restitutie van het betaalde inschrijfgeld.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 Deelname aan cursussen, workshops en evenementen geschiedt op eigen risico. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor enige schade die de Klant kan lijden als gevolg van deelname, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van de Ondernemer.

Artikel 7: Intellectuele eigendom

7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, het cursusmateriaal en andere materialen van de Ondernemer blijven bij de Ondernemer.

Artikel 8: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

8.1 Op deze Algemene Voorwaarden en

op de overeenkomsten die tussen de Ondernemer en de Klant worden gesloten, is Belgisch recht van toepassing.

8.2 Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Algemene Voorwaarden, het aanbod of de overeenkomst tussen de Ondernemer en de Klant, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de Ondernemer is gevestigd, tenzij dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijst.

Artikel 9: Wijziging van de Algemene Voorwaarden

9.1 De Ondernemer behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen van toepassing zijn op nieuwe overeenkomsten en op lopende overeenkomsten, tenzij de Klant binnen veertien dagen na kennisgeving van de wijziging schriftelijk bezwaar maakt. In dat geval blijven de ongewijzigde Algemene Voorwaarden van kracht op de lopende overeenkomst.

Artikel 10: Klachtenregeling

10.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen een redelijke termijn, volledig en duidelijk omschreven, worden ingediend bij de Ondernemer nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd.

10.2 Bij de Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

10.3 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling in artikel 8.

Artikel 11:

Privacy 11.1 De Ondernemer respecteert de privacy van de Klant en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving. Voor meer informatie verwijzen wij naar het Privacybeleid dat beschikbaar is op de website van de Ondernemer.

Artikel 12: Overige bepalingen 12.1 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Partijen zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.